Interessegruppe for Gasanalyse vedtægter 2018 11 26

§1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er “Interessegruppe for gasanalyse”, med forkortelsen “IGAS”. Foreningens hjemsted er adressen for foreningens sekretariat.

§2. Formål: Foreningens formål er at stimulere kontakt mellem universiteter, forskningsinstitutioner, teknologiske serviceinstitutter, industri, myndigheder, og enkeltpersoner med interesse for gasanalyse.og luftforureningsmålinger.

§3. Virksomhed: Foreningens formål opfyldes gennem informationsformidling og erfaringsudveksling. Dette sker gennem etablering af et e-mail baseret netværk til formidling af meddelelser til medlemmerne afholdelse af temamøder, der er åbne for alle.

§4. Medlemsforhold: Som medlem kan optages enhver, der interesserer sig for foreningens formål. Medlemsskab er personligt.

§5. Økonomi: Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent, der fastsættes af foreningens styregruppe, og som anvendes til dækning af porto, annoncering og øvrige omkostninger. Foreningens kasserer udarbejder et årsregnskab, der udsendes til alle medlemmer. Regnskabet revideres af en revisor, der udpeges af styregruppen.

§6. Ledelse: Foreningen ledes af en styregruppe, der konstituerer sig med formand, kasserer, revisor og sekretariat. Styregruppen er selvsupplerende, og mødes to gange årligt, samt efter behov, med henblik på planlægning af temamøder. Temaerne vælges på basis af ønsker fra medlemmerne, der løbende orienteres om planlægningen. Medlemmer kan efter aftale deltage i planlægningsmøderne. Styregruppens medlemmer modtager intet vederlag.

§7. Vedtægtsændringer: Vedtægtsændringer vedtages af styregruppen.

§8. Opløsning Foreningen opløses når der efter styregruppens skøn ikke er tilstrækkelig interesse for foreningens arrangementer. I forbindelse med opløsningen af foreningen opgøres et evt. overskud i foreningens kassebeholdning efter revision iht. §5, og et eventuelt overskud doneres til velgørende formål (Røde Kors, Kræftens Bekæmpelse, Læger Uden Grænser eller en tilsvarende velgørende organisation, som vælges ved en flertalsbeslutning i bestyrelsen).